AAU logo

Department of Architecture, Design, and Media Technology

MAD-LAB Aalborg

Aktiviteter i 2013

De ph.d.-studerende i MAD-LAB Aalborg (tidligere ADPL) har været særdeles aktive, både med at støtte op om møder, seminarer mv. men også med at indrette deres lokale og arrangere egne læsekredse og miniseminarer. Lister med tilmelding til læsekredse og lignende har været slået op på væggen. Der har udviklet sig en positiv kultur, hvor de ph.d.-studerende, som de selv udtrykker det, får meget ud af hinanden fagligt og socialt.

6 Frokost-seminarer:

Der har det seneste år været afhold 6 såkaldte 'brown bag' eller frokost- seminarer af 2- 2½ times varighed.

Formen er ca. ¾ times frokost og snak om stort og småt vedrørende de ph.d.-studerendes vilkår. Alt kan bringes op og behandles fortroligt. Nyt fra forskerskolen. Nyheder i øvrigt.

Den praktiske del af mødet efterfølges af 1¼ times seminar med oplæg og diskussion ud fra et planlagt tema.

Temaer i 2013:

Januar: Ph.d. præsentation - Ida Lange præsenterede sit ph.d.-projekt – diskussion

Marts: Det gode abstrakt – oplæg ved lektor Claus Lassen – diskussion

Maj: Ph.d. præsentation - Jacob Sabra præsenterede sit ph.d.-projekt – diskussion

August: Titel-workshop, hvordan finder man frem til en god og dækkende titel, der sprogligt er interessant –oplæg ved lektor Shelley Smith - oplæg ved de deltagende ph.d.–studerende - diskussion

September: Aktør – Netværk Teori-workshop: oplæg og diskussion ved de ph.d.-studerende

December: Update og nyt ph.d.-program: Oplæg Gitte Marling

ADPL Læseklub & Studiekreds

Det er kendetegnende for ADPL, at de fleste initiativer kommer nedefra og vokser ud fra de Ph.d.-studerendes behov og interesser. Således er en læseklub og studiekreds opstået blandt medlemmer af ADPL ud fra ønsket om et forum, hvor teori og andet relevant litteratur kan diskuteres i forhold til egne projekter på et organiseret, men uformelt niveau.

I studiekredsen læses og diskuteres udvalgte værker indenfor arkitektur og design-feltet samt relaterede fagfelter såsom geografi, sociologi og filosofi (Læseklub). Desuden diskuteres nøglebegreber indenfor videnskabsteori gennem studiepræsentationer med forudgående fælles baggrundslitteratur (Studiekreds).

I samarbejde med decentral programansvarlig, Gitte Marling er studiekredsen formaliseret som ECTS-givende aktivitet. Generel deltagelse i læseklub & studiekreds og i de enkelte sessioner er frivillig, men det er påkrævet, ved deltagelse, at man har læst den pågældende litteratur. Ved deltagelse i en læseklub & studiekreds-session udløses ¼ ECTS-point, dog kan den samlede læseklub & studiekreds maksimalt udløse 2 ECTS-point pr. deltager. (Disse point tæller som Frie ECTS-point (maksimalt 6 ECTS-point pr. Ph.d.-projekt.)

For at få bekræftelse på deltagelse i ADPL Læseklub & Studiekreds og få de relevante ECTS-point godkendt, udfyldes en dertil udarbejdet formular, der underskrives af Gitte Marling samt den Ph.d.-studerende.

Der føres endvidere opgørelse over de enkelte læseklub-sessioner og studiekreds-sessioner, der nummereres fortløbende.

Læseklubben afholdes månedligt og studiekredsen efter behov.

Siden starten i maj 2013 har de ph.d. studerende gennemgået følgende 8 værker: Peter Adey: "Mobility", Doreen Massey: "For Space", Tim Cresswell: "Place", Tim Cresswell: "On the move", Farias & Bender: "Urban Assemblages", John Urry: "Sociology beyond society", Bent Flyvbjerg: "Rationalitet og magt" og Phillip Vannini: "Ferrytales".

Desuden er der afholdt 7 studiekredssessioner det seneste år (december 2012-december 2013): 3 generelle videnskabsteorisessioner, 2 om ANT (aktør-netværks teori), 1 om 'non-representational theory' og 1 om pragmatisme.

Sociale arrangementer:

Der har været stor lyst til at holde fest og sociale sammenkomster uden for universitet.

Der blev holdt sommerfest i maj. Alle bidrog med mad og festlige indslag. Sommerfesten blev holdt i ph.d.-studerende Anne Juel Andersens hjem og fremmødet var stort.

Det blev besluttet at holde julesammenkomst i december. Denne gang lagde Gitte Marling hjem til. Igen var fremmødet stort (16-17 personer) og alle bidrog til det fælles julebord.

Evaluering

Ved en kort evaluering på december-frokost-seminaret 2013 blev det drøftet, hvordan formen for ADPL skulle være i 2014.

Et overvejende flertal mente, at man skulle fortsætte uændret, da man have behov for dette uformelle akademiske forum. Man vil gerne fortsætte med at lave arrangementer, der er udsprunget af egne behov, og man vil gerne fortsat sidde samlet, for at kunne udvikle dette.

Det planlægges at starte et nyt ph.d.-program i begyndelsen af 2014. Formål, indhold, kurser og organisering er under drøftelse i dialog med forskerskolen. De ph.d.-studerende ønsker at ADPL- aktiviteterne fortsættes under en eller anden passende form under det nye program. Der er indtil videre planlagt to frokost-seminarer i foråret. Temaerne er ikke fastlagt; men vægten på det faglige indhold vil blive styrket. Der er desuden arrangeret et frokostmøde og forelæsning om 'haptisk arkitektur' med professor Juhani Pallismaa, Finland.